تحلیل راویبور اجتناب کرده اند شکوه خانم پوتین


راوی پور، پرانرژی سیاسی اصولگرا کدام ممکن است توده ها همراه خود مواضع جنجالی شخصی سوژه مشتریان جامعه های اجتماعی شده است، در ادعا ای جدید به تحریم ۲ خانم پوتین توسط آمریکا پاسخ داده است.

تحلیل راویبور از زیبایی دختر پوتین

راوی پور، پرانرژی سیاسی اصولگرا کدام ممکن است توده ها همراه خود مواضع جنجالی شخصی سوژه مشتریان جامعه های اجتماعی شده است، در ادعا ای جدید به تحریم ۲ خانم پوتین توسط آمریکا پاسخ داده است.

علی اکبر راوی پور در توییتی نوشت:

وقتی اجتناب کرده اند تربیت انگلیسی صحبت می کنیم به چه معناست؟

پوتین ۲ خانم دارد با این حال بی بی سی برخلاف رسانه ها تنها چهره یکی اجتناب کرده اند آنها را در کنار همراه خود محتوای متنی خبر چاپ شده کرده است.

چرا؟

چون این به سختی زیباتر است!

حتی اجتناب کرده اند ضربه زدن به دشمن هم ابایی ندارند!

پوتین ۲ خانم دارد با این حال بی بی سی برخلاف رسانه ها تنها چهره یکی اجتناب کرده اند آنها را در کنار همراه خود محتوای متنی خبر چاپ شده کرده است.

تأمین: بهتر از ها