تحریک کردن کشت گوجه فرنگی در کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان


مدیرعامل نمایندگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری مغان اجتناب کرده اند تحریک کردن کاشت محصول گوجه فرنگی در مرحله حدود ۱۸۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی مجتمع زراعت این بنگاه مالی در سالجاری خبر داد.

محسن زاده

اسداله محسن زاده، مدیرعامل نمایندگی گفت: در راستای تامین خوراک واحد تولیدی رب گوجه فرنگی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف اشتغالزایی در سال «ساخت داده ها بنیان، اشتغال آفرین» کاشت گوجه فرنگی در مرحله حدود ۱۸۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی تحریک کردن گردید.

وی ذکر شد: حدود ۸۰ هکتار اجتناب کرده اند آن بصورت مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۰۰ هکتار نیز توسط شخصی نمایندگی کشت می تواند.

مدیرعامل نمایندگی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروی مغان عنوان کرد:عملیات کاشت این محصول بصورت مکانیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات های معاصر نشاءکار صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی می گردد، بیش اجتناب کرده اند ۶ هزار تن گوجه فرنگی در سال زراعی جاری اجتناب کرده اند مزارع مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی نمایندگی درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه واحد تولیدی رب این نمایندگی شود.

محسن زاده صحیح ترین علت کشت گوجه فرنگی در مغان را مشخصه های فیزیکی- شیمیائی گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری صحیح این محصول در جهان توضیح دادن نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین صد در صد نشاءهای می خواست همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بذور خارجی باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی دارای سطح بریکس بالا در مجموعه گلخانه نمایندگی انجام گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ساخت ۴ میلیون نشاء در گلخانه نمایندگی اقدام شده است.

اسدالله محسن زاده:آغاز کشت گوجه فرنگی در کشت و صنعت مغان

تحریک کردن کشت گوجه فرنگی در کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مغان