تأثیر کمبود کالری کوتاه مدت: رژیم غذایی


یه سوال ساده فرض کنید فردی بلند می کند و عضلات دارد. همان فرد کم چرب است.

اگر 1-2 هفته بدون ورزش دچار کمبود کالری شود ، آیا بدنش برای انرژی چربی می سوزاند؟ آیا عضله فقط در صورت عدم استفاده ضعیف می شود ، زیرا در اثر فعالیت به طور قابل توجهی تجزیه نمی شود؟

فرض کنید او نمی خواهد عضله خود را در مدت 2 هفته پرخوری و بدون ورزش از دست بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید