بیمه چی بوتلگ استبر ایده داستان ها ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بیمه مرکزی، محمدجواد آغاجاری، مدیرکل نظارت بر جامعه ارائه دهندگان بیمه ای جامعه بیمه مرکزی، ورزش اپلیکیشن بیمه چی ۷۲۴ را بوتلگ گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: : این اپلیکیشن با بیرون هیچ گونه مجوزی برای حاضر ارائه دهندگان بیمه ای به صورت اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفلاین فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در زمینه حاضر بوتلگ ارائه دهندگان بیمه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این امر مغایر همراه خود مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه می باشد، نمایندگی های بیمه، زیرمجموعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آنها نیاز دارند همراه خود آنها همکاری کنند. . ممنوع است.
بدیهی است در صورت تبصره هرگونه همکاری اجتناب کرده اند سوی فعالان صنعت بیمه همراه خود این اپلیکیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بیمه اجتناب کرده اند طریق آن، طبق مقررات همراه خود آنها برخورد می تواند.