بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰۰۰۰۰ به شهرداری های اردبیل صنوبر شد


مدیرکل امور مالیاتی استانداری اردبیل گفتن کرد: بیش اجتناب کرده اند ۱۴۱۰ میلیارد ریال در شهرداری ها، دهیاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی ها در سال ۱۴۰۰ ارزش شده است.

ابراهیم گلی زاده: پرداخت بیش از یک میلیون و 400 هزار به شهرداری های اردبیل

ابراهیم گلی زاده مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل همراه خود ردیابی به اینکه تخصیص مسائل شهرداری در سال قبلی نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۱۵۶ سهم افزایش داشته است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ شمسی افراد استان {در این} ساختار مشارکت داشتند. صنوبر. مالیات بر خوب ارزش افزوده بیش اجتناب کرده اند ۱۴۱۰ میلیارد ریال به صورت مستقیم در نظر گرفتن شهرداری ها، دهیاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی ها در استانداری واریز شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند اقدامات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی کدام ممکن است اعضای خانواده {در این} بخش ها رصد می کنند اجتناب کرده اند این مشارکت است.

قلی زاده افزود: مالیات بر خوب ارزش افزوده ۹ سهم قیمت کالا موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان است کدام ممکن است همراه خود امتحان شده بی دریغ ماموران امور مالیاتی مناطق اخذ شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق این میزان پرداختی به شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری ها می توان گام بزرگی در جهت تعمیر این ضرر درو کردن. رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی استان.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل در خاتمه بر حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک بالای مودیان اجتناب کرده اند موضوع مالیات تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شاهد همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر همراه خود این اداره دولتی بوده ایم.

جمع آوری مالیات