بیرانوند رسما خواهان ادای احترام به ترکیبی قرمزها شده است


دروازه بان گروه سراسری ایران می گوید اولویتش در فصل بلند مدت پرسپولیس {خواهد بود}.

بیرانوند رسما خواهان بازگشت به جمع قرمزها شده است

علیرضا بیرانوند دروازه بان گروه سراسری ایران در پاسخ به اینکه یک بار دیگر بحث ادای احترام به پرسپولیس اخیر شده است به روزنامه ایران ورزشی ذکر شد: منصفانه چیزی بگویم، سال جام جهانی خیلی سال است. برای من می خواهم حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه اسکوچیچ باید در جایی باشم به همان اندازه به طور درست در آن تفریحی کنم. همراه خود این کار به خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سراسری کمک خواهم کرد. این اتفاقی است کدام ممکن است باید برای من می خواهم بیفتد. {در این} ۲ سال ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند مسابقات تجهیزات گلف را انجام دادم. در آنتورپ ۱۲، ۱۳ بار در گروه بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بواویستا ۹ هر دو ۱۰ بار آرنج بودم، بعد از همه اگر صدمه نمی دیدم خیلی اصولاً همین جا تفریحی می کردم. چون وقتی صدمه دیدم ما دروازه بان عکس به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد خوبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکان شخصی قرار گرفت.

فصل بعدی برای من می خواهم فوق العاده حیاتی است. باید در جایی باشم کدام ممکن است اشکال روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی نداشته باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تفریحی کنم. به معنای واقعی کلمه هستند باقی مانده است تصمیمی با توجه به بلند مدت ام نگرفته ام. هیچکس اجتناب کرده اند پرسپولیس همراه خود من می خواهم تصمیم نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره ای صورت نگرفت. آرزوی هر بازیکنی تفریحی در پرسپولیس است، ویژه به ویژه من می خواهم کدام ممکن است در همه زمان ها این گروه را اجتناب کرده اند صمیم مرکز واقعاً دوست داشتم. ۴ هفته اجتناب کرده اند تفریحی های بواویستا در پرتغال که هنوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در نهایت فصل بهتر از انتخاب را بگیرم.

بیرانوند در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه بیرانوند پیشنهادی به پرسپولیس داده است، ذکر شد: قرارداد قرضی من می خواهم همراه خود باواویچتا در نهایت فصل به نوک می رسد با این حال ۲ سال تولید دیگری همراه خود آنتورپ قرارداد دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه سال دوم هماهنگی است. به همان اندازه آنجا کدام ممکن است من می خواهم می دانم، آنتورپ تمایل دارد روی من می خواهم تدریجی به همان اندازه پول دربیاورم، “اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است احتمالاً در جام جهانی تفریحی خواهم کرد، متعاقباً تنها منصفانه راه رفع موجود است. قراردادم را منصفانه سال تولید دیگری همراه خود آنتورپ تمدید خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه عکس خواهم سر خورد. رهن.”

همراه خود این شرایط او تحمل فشار تیمی کدام ممکن است من می خواهم را فریب دادن می تدریجی نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتورپ من می خواهم را بدون پایان اجتناب کرده اند کف دست نخواهد داد.

من می خواهم الان ۲ هر دو ۳ حاضر در اروپا دارم. من می خواهم هم همراه خود یکی اجتناب کرده اند آنها جلساتی داشتم. من می خواهم قادر نیستم ریسک کنم باید اصولاً مراجعه به کنم. من می خواهم نباید چشمانم را ببندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه های اتحادیه اروپا قرارداد ببندم. اتحادیه اروپا ها مثالی دارند کدام ممکن است می گوید وقتی وارد میدان نبرد می شوید، مورد نیاز نیست مادر باشید. من می خواهم نیازی ندارم تخفیف کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد بگویم خدایا شرایطش چیست؟ پرسپولیس با این حال اگر هدایت بدهد انتخاب من می خواهم اینجا است کدام ممکن است همراه خود این گروه قرارداد ببندم. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از انتخاب را برای یکپارچه فوتبال در سال بلند مدت بگیرم.

تأمین: همشاری وب مبتنی بر