بهتر از زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس برای خواب


همه وقت این پرس و جو موجود است کدام ممکن است بهتر از زمان برای خواب تعدادی از ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین کدام ساعت است؟

بهترین زمان و اندازه برای خواب

برای بزرگسالان، خواب کمتر اجتناب کرده اند ۶ ساعت کمتر اجتناب کرده اند ۹ ساعت خواب است (هر ۲ باعث کاهش تکیه بر اقامت می شوند). {افرادی که} کمتر اجتناب کرده اند ۷ ساعت می خوابند سه برابر تا حد زیادی کشف نشده هستند.

در همین جا تعدادی از ورزش برای {انجام دادن} در هنگام آرامش معرفی شده است شده است:

بین ۹ به همان اندازه ۱۱ هیکل را همراه خود آنتی اکسیدان ها پاکسازی کنید

پاکسازی اجتناب کرده اند طریق کبد بین ۱۱ به همان اندازه ۱ ساعت شب (اجتناب کرده اند این پس هیکل باید انصافاًً در خواب باشد)

بین ۱ و سه پاکسازی کیسه صفرا

بین ۳ به همان اندازه ۵ سم در ریه ها از بین بردن تبدیل می شود

بین ۵ به همان اندازه ۷ ترشح اجتناب کرده اند داروها زائد روده عظیم

اگر بین ساعت ۱۰ به همان اندازه ۵ صبح بیدار بمانید، اولین اتفاقی کدام ممکن است می افتد اینجا است کدام ممکن است هیکل انسان پاک نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سموم در هیکل باقی می مشابه با کدام ممکن است در نتیجه بسیاری از {بیماری ها} تبدیل می شود.