بهبود فضای بی تجربه در مناطق کم برخوردار اجتناب کرده اند میل این سیستم های شهرداری است


شهردار اردبیل اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشخصه های این این سیستم ملاحظه به موضوع مهم بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت فضای بی تجربه شهری است.

محمود صفری
محمود صفری {در این} دیدار ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت ماه مبارک رمضان، در جریان جدیت شهرداری همراه خود شورای اسلامی شهر در راستای اجرای این سیستم های پیش سوراخ بینی شده در این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشخصه های این این سیستم ملاحظه به مقوله مهم بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری فضای بی تجربه محدوده شهری است.

وی همراه خود اذعان به اینکه در راستای افزایش فضای بی تجربه شهری در اردبیل بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هکتار پایین اجتناب کرده اند جمله ۶ هکتار در محله کم قله میراشراف تملک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بسیج به همان اندازه میدان نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این. پایین همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فضای بی تجربه در برخی شهرها، سعی می کنیم بخشی اجتناب کرده اند خلاء فعلی در مقوله بهبود فضای بی تجربه اردبیل را پر کنیم.

صفری خاطرنشان کرد: در بحث بازدید کنندگان این روزهای اردبیل طی کلاس ها متعددی کدام ممکن است داشتیم سعی کردیم همراه خود جلب رضایت تاکسیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان کوشا، کرایه تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تاکسی سرویس مدارس را نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق کنیم کدام ممکن است {این مهم} است. بخشی اجتناب کرده اند مشکلات ترافیکی

شهردار اردبیل همراه خود ردیابی به افزایش تعرفه جدید تاکسی در اردبیل برای حمایت اجتناب کرده اند سندیکای تاکسیرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر توان پرداختی مردمان، بر مقدمه مصوبه شورای شهر اظهار داشت: همراه خود آغاز مدارس اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین شاهد بودیم. بازدید کنندگان {به دلیل} بار داده ها آموزان توسط پیرمردها

محمود صفری: توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار از اولویت برنامه های شهرداری است.

بهبود فضای بی تجربه در مناطق کم برخوردار اجتناب کرده اند میل این سیستم های شهرداری است