برچسب تغذیه روی کیسه جو خشک 12 گرم فیبر در 1/2 فنجان می گوید. آیا زمانی است که به طور خشک جوشانده می شود یا بعد از پختن؟برچسب تغذیه روی کیسه جو خشک می گوید: 1/2 فنجان 12 گرم فیبر می دهد.

من 1/4 فنجان جو خشک را در آب جوشاندم و به 1 فنجان رساندم

بنابراین آیا این 6 گرم فیبر یا 24 گرم فیبر به من می دهد؟

ارسال شده توسط / u / lobster455
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید