برخورد قاطع همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند


رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود ردیابی به برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اغماض گروه بازرسی همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به جای آن ملاحظه به بیت المال به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند، تاکید کرد: برخورد همراه خود {کسی که} در جستجوی سودجویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قراردادها اول نفع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نفع محله را در تذکر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند قوه قضاییه، نشست تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح این سیستم‌های راهبردی گروه بازرسی کل ملت، ویژه «آسیب‌شناسی گزارش‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتقان آن‌ها» همراه خود حضور خداییان، قائم مقام گروه بازرسی، رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات معامله با به پرونده‌های این گروه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، قائم مقام گروه بازرسی کل ملت، رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات معامله با کننده به پرونده‌های بی نظیر گروه بازرسی به دقیق سطح بازخورد شخصی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی را مطرح کردند.

خداییان پس اجتناب کرده اند استماع اظهارات حاضرین، همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند قضات برای معامله با به پرونده‌ها فلسفه تاکید گروه بازرسی دایر بر تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدقیق در معامله با به پرونده‌های کشتی شده به تجهیزات قضایی مطابق همراه خود قوانین را، پیشگیری اجتناب کرده اند جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندازی به بیت المال عنوان کرد.

رئیس گروه بازرسی کل ملت حمایت اجتناب کرده اند مدیران سختکوش، پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به امتیازات مهم  را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان را اجتناب کرده اند انتخاب‌های این گروه در وسط تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: پرداختن به جزییات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به امتیازات مهم شناخته شده به عنوان گلوگاه فساد، طبیعتا سبب مغفول ماندن رسالت بی نظیر گروه بازرسی کل ملت یعنی آسیب شناسی مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقن در بخش بازرسی‌ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است بر همین مقدمه تاکید شده است کدام ممکن است در بازرسی‌ها ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل گلوگاه‌های فساد در یک واحد گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات همواره مورد ملاحظه باشد؛ چراکه در صورت مسدودسازی گلوگاه‌های فساد پرونده‌ای نیز برای کشتی به قوه قضاییه وجود نخواهد داشت.

رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود ردیابی به برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اغماض گروه بازرسی همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به جای آن ملاحظه به بیت المال به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند، تاکید کرد: برخورد همراه خود {کسی که} در جستجوی سودجویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قراردادها اول نفع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نفع محله را در تذکر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.

رئیس گروه بازرسی کل ملت بر لزوم دقت در معامله با ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند اعمال ملاحظه در ارجاع پرونده‌ها به متخصصان شد.

خداییان همراه خود ردیابی به اینکه در روزی معامله با به اطلاعات باید اجتناب کرده اند بازرسان گروه بازرسی کل ملت نیز دعوت بعمل آید، توصیه داد کدام ممکن است این سیستم ریزی اجباری برای ایجاد منصفانه کارشناس حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه کارشناس موضوعی {در این} زمینه صورت گیرد.

رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود تاکید بر تدوین گزارش‌ به صورت مستند، مستدل، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده، خطاب به بازرسان گروه بازرسی کل ملت ذکر شد: باید مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات پرونده‌هایی کدام ممکن است به مرجع قضایی کشتی تبدیل می شود آنقدر کافی باشد کدام ممکن است به نتیجه برسد، در غیراینصورت در تعیین مقدار انجام بازرس مربوطه تصویری آینه ای عقب کشیدن ممکن است داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پرونده‌ای نباید اجتناب کرده اند گروه بازرسی خارج شود بجز مطابق همراه خود قوانین همراه خود توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات کافی در کنار باشد.

رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود تاکید بر نصب العین توصیه صحبت های رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم اثربخشی‌گزارش‌ها، ملاحظه به محافظت آبروی اشخاص حقیقی در هنگام تهیه گزارش را مورد ملاحظه قرار داد.

به همین دلیل گزارش، رحمانیان قائم مقام گروه بازرسی هم {در این} نشست به آسیب شناسی گزارش‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌های این گروه در مراجع قضایی تیز کردن.

وی همراه خود ردیابی به تصریح ماده ۶ قوانین تشکیل گروه بازرسی کل ملت دایر بر معامله با به گزارش های گروه در مراجع قضائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیأتهای معامله با به تخلفات اجرایی، انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی، کمتر از ظرف مدت سه ماه، گزارشی اجتناب کرده اند توسعه معامله با به پرونده‌های این گروه در دادگستری تهران را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران هم در بخشی اجتناب کرده اند این نشست به عملکرد اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحیت‌های گروه بازرسی کل ملت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین تجهیزات‌های نظارتی ردیابی کرد.

وعلی القاصی همراه خود تاکید بر ملاحظه به اتقان گزارش‌ها، شکسته نشده داد: گزارش‌های گروه بازرسی باید اجتناب کرده اند تذکر سطح شهرت به مثابه کیفرخواست ارسالی اجتناب کرده اند ناحیه دادسرا به سالن دادگاه باشد.

علی صالحی دادستان تهران هم نیازمند کشتی گزارش همراه خود مستندات مناسب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گزارش گزارش‌های مهم گروه بازرسی در دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با ویژه به آن است‌ها خبر داد.

تأمین: ایسنا