بخشودگی نکول وام ۶ درصدی در بانک سپهبه گزارش نالب بازار به نقل از روابط عمومی بانک سپه تا ۶ تیر؛ همزمان با عید غدیرخم؛ بانک وی سپه ۶ درصد از معوقات بدهی را بخشوده است.

مشتریان تنها در صورت تسویه کامل بدهی و فسخ قرارداد تا ۶ درصد تخفیف دریافت خواهند کرد.