بحرانی جدید برای رودخانه ارس


تغییر رنگ آب رودخانه ارس! چرا؟ آیا رشد جلبک ها و کاهش بارندگی این رودخانه را تغییر داده است؟

بحرانی جدید برای رودخانه ارس
پس از انتشار تصاویری از رودخانه ارس در شبکه های اجتماعی و ادعای تغییر رنگ آب این رودخانه، اداره کیفیت محیط زیست و منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل این پاسخ را صادر کرد:

جلبک ها موجودات تک سلولی یا چند سلولی هستند که حاوی کلروفیل هستند. آنها از طریق فرآیندی به نام فتوسنتز رشد می کنند. در طول فرآیند فتوسنتز، کلروفیل انرژی نور همه رنگ ها را به جز سبز جذب می کند و نور سبز منعکس می شود و در نتیجه رنگ سبز جلبک ها به وجود می آید.

فتوسنتز یک فرآیند شیمیایی است که از نور خورشید استفاده می کند. بنابراین دما، تابش و نفوذ نور با رشد زیست توده جلبک ارتباط مستقیم دارد. هر چه نور خورشید بیشتر به آب نفوذ کند جلبک ها بیشتر می شوند و هر چه دمای محیط و دمای آب بیشتر شود جلبک ها بیشتر می شوند.

با توجه به این توضیحات و با توجه به کاهش بارندگی و جریان رودخانه و همچنین تخلیه آب مصرفی و در نتیجه کاهش میزان ذخایر آب پشت سدهای ارس و خداآفرین (تامین و تغذیه آب رودخانه ارس) و کاهش عمق آب و همچنین دوام و پایداری آب در مخزن به همراه افزایش ناگهانی دمای هوا در روزهای اخیر منجر به افزایش جلبک ها در آب رودخانه شد که پس از ورود به آن کانال ها با توجه به سطح مقطع، عمق و سرعت آب در کانال افزایش می یابد.

لازم به یادآوری است که این موضوع با توجه به شرایط جوی حاکم هر ساله کم و بیش بی سابقه است. ضمناً رودخانه و آب ورودی به تصفیه خانه های آب شرب از طریق این شرکت و شرکت آب و فاضلاب به صورت مستمر پایش می شود تا در صورت بروز مشکل، مشکل به نحو مقتضی رفع شود.

همانطور که دمای هوا در روزهای آینده کاهش می یابد، بار جلبکی رودخانه نیز به تدریج کاهش می یابد.