باید‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید‌های موسسه مالی‌ها در سند راهبرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری بخش بانکی


مدیرعامل موسسه مالی رفاه همراه خود خاص اینکه اجرای سند راهبرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری بخش بانکی به آئین‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های بیشتری خواستن دارد، اظهار کرد: {در این} سند ارایه تسهیلات به واحد‌های تولیدی، نمایندگی‌های داده ها‌بنیان، تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی کدام ممکن است موسسه مالی‌ها باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید انجام دهند ملاحظه شده است.

باید‌ها و نباید‌های بانک‌ها در سند راهبرد‌ها و سیاستگذاری بخش بانکی

به گزارش وقت خبر ، در هفته جاری در مراسمی، وزارت اقتصاد اجتناب کرده اند سند راهبرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بخش بانکی افشا کرد. {در این} سند، پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد‌های بخش همراه خود هدف هدایت دارایی ها به بخش ساخت، انضباط پولی مؤسسات اعتباری، انتخاب‌بخشی به فرآیند تهیه کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد اتصال مؤسسات اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تدوین شده است.

اسماعیل لله‌گانی در گفتگو همراه خود ضربان قلب بازار کسب اطلاعات در مورد دغدغه‌های مدیران بانکی در اجرای سند راهبرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری بخش بانکی عنوان کرد: در اجرای سند راهبردی موسسه مالی‌ها، اقدامات دسته‌بندی‌شده‌ای موجود است کدام ممکن است قابلیت اجرایی‌شدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند اصلاحاتی نیز هست. {در این} سند، ارایه تسهیلات به واحد‌های تولیدی، نمایندگی‌های داده ها‌بنیان، تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی کدام ممکن است موسسه مالی‌ها باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید انجام دهند ملاحظه شده است.

لله‌گانی خاطرنشان کرد: در واقع به آئین‌نامه‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های بیشتری خواستن داریم به همان اندازه بتوانیم این سند را اجرایی کنیم. موسسه مالی‌ها تکالیفی برعهده دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آن‌ها تکالیفی است کدام ممکن است در قوانین بودجه دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت آن تکالیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت منابعی کدام ممکن است در موسسه مالی‌ها هست این سند قابلیت اجرا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند کدام ممکن است همراه خود کار کارشناسی هر کدام اجتناب کرده اند این بند‌ها تشریح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های خاصش تدوین شود.

اقدامات گام به گام نظام بانکی برای نتیجه گیری نیازها سند

مدیرعامل موسسه مالی رفاه در {پاسخ به} این س کدام ممکن است این سند به همان اندازه چه میزان همراه خود اصلاح نظام بانکی کدام ممکن است در تعدادی از سال قبلی مطرح شده است در تضاد است هر دو اشتراکاتی دارد، اظهار کرد: این سند در راستای تغییر بانکداری اسلامی است. موسسه مالی‌ها باید به صورت گام به گام اقداماتی انجام دهند به همان اندازه به نیازها برسند.

امیدواری به سبک‌شدن ترازنامه بانکی

لله‌گانی همراه خود ردیابی به ممنوعه‌های نظام بانکی براساس این سند راهبردی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری موسسه مالی‌ها در طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد، سرمایه‌گذاری در املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌ها همراه خود این سند ممنوع می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این سند کمک تنبل به همان اندازه ترازنامه بانکی سبکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف‌تر شود.

اتصال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام بانکی اصلاح شود

وی یکپارچه داد: مجموعه‌ای اجتناب کرده اند اقدامات نیز موجود است کدام ممکن است باید در راستای ملاحظه اصولاً موسسه مالی‌ها به مردمان انجام شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آن‌ها افزایش ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط همراه خود مردمان {است تا} بتوان صنوبر تسهیلات را نیز تسهیل کرد. اجتناب کرده اند جمله این امور کدام ممکن است مردمان پیش بینی دارند تسهیلات دانش را با بیرون ضامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت غیرحضوری بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سند تاکید شده است کدام ممکن است این نیازها مدنظر قرار گیرد. به طور برداشتن بدست آوردن به این نیازها در راستای تغییر نظام بانکی است.