بازگشت دلار به کانال ۲۸۰۰۰ تومانبه گزارش ضربان قلب بازار، بازار دلار، پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در امروز یکشنبه همراه خود نوساناتی در کنار بود.

قیمت دلار اجتناب کرده اند دیروز افزایش کشف شد به همان اندازه اینکه قیمت دلار به ۲۸۱۰۰ تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ضمن تخلیه خبر همراه خود یک زمان کوتاه کاهش به ۲۸۰۳۰ تومان رسید.

برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران دلار را مسئله عدم ضمانت مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز هماهنگی هسته ای می دانند. همراه خود این جاری، وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند دارایی های ایران در بلند مدت نزدیک خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا ادعا کرد کدام ممکن است باقی مانده است کسب اطلاعات در مورد آزادسازی دارایی های ایران به هماهنگی نرسیده ایم، با این حال مذاکرات یکپارچه دارد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ذکر شد کدام ممکن است باقی مانده است همراه خود ایران به هماهنگی نرسیده است، با این حال افزود: واقعیت اینجا است کدام ممکن است اکنون ۲ مسیر موازی همراه خود ایران در جاری پیگیری است. یکی در چارچوب وین برای بازگشت متقابل به اجرای مناسب برجام است. شورای ایمنی گروه ملل متحد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس آزادی هر ۴ شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران است.

کانون صرافی ها قیمت دلار را برای گرفتن ۲۵ هزار و سه تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازار ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ تومان تصمیم گیری کرد. یورو برای گرفتن ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازار در صرافی ها ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴ تومان قیمت گذاری شد. بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در امروز یکشنبه شاهد نوسان بود.

بر ایده ادعا اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران، قیمت طلا کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ تومان رسید. قیمت پول نقد ساختار جدید ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۵ هزار تومان است.