بارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما در پیش است


پیرو پیش توجه ها در اطراف اخیر ای اجتناب کرده اند سلسله بارشها کدام ممکن است اجتناب کرده اند اواخر هفتهء قبلی در غرب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالغرب تحریک کردن شده اجتناب کرده اند امشب یک بار دیگر این مناطق را در بر خواهد گرفت.

بارش و سرما در پیش است

بارش در استان اردبیل همراه خود سردتر شدن هوا در ارتفاعات بالای ۲۳۰۰ متر به تعیین کنید برف {خواهد بود}. باتوجه به وجود هوای خنک در تراز ۵۳۰ هکتوپاسکال ریزش تگرگ هر دو تگرگ برفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپیدپوش شدن پایین در بعضی عوامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازجمله کوهپایه ها پیش بینی میرود.

بارشها به نوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در ساعات بعداز ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر در عوامل مختلف غرب خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالغرب بازو کم ‌به همان اندازه اواخر دههء دوم ‌اردیبهشت شکسته نشده می یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دشت اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوههای پیرامون همراه خود مه خواهند بود.

اجتناب کرده اند جمعه ۱۶ اردیبهشت همراه خود تأثیر می گذارد ناوه ی اسکاندیناوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خنک اجتناب کرده اند شرق اروپا دما به تعیین کنید چشمگیرتر در شمالغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی اردبیل مقیاس را کاهش می دهد. پهنه ی پهناوری اجتناب کرده اند قفقاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آناتولی سپیدپوش میشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال برفی شدن ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در سلسله کوههای البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالغرب هست.

اصلاحات الگوها به توجه میرسند.

مسعود وسیله ایردموسی