ایمنی قطار اردبیل را فدای ساعات کار نکنید!


حوادث مترو و قطار یزد به مسئولان و متصدیان راه آهن اردبیل یادآوری می کند که در اجرای پروژه حداکثر دقت فنی و مهندسی را داشته باشند.

ایمنی قطار اردبیل را فدای ساعات کار نکنید!

با وعده هایی که برای کاهش امنیت فنی کار برای افتتاح سریع داده اید خسته نباشید زیرا افتتاح راه آهن تنها یک فشار روانی از سوی شرکت است و تقریبا هیچ سود اقتصادی کوتاه مدتی برای اردبیل ندارد و بار و مسافر ندارد. روی زمین بماند

تونل هایی که نیاز به آزمایش، بازسازی و بازسازی دارند را نادیده نگیرید. پل های ویژه حساس ترین سازه های استان هستند و بازرسی و آزمایش بار آنها نباید با جان و مال مردم انجام شود.