ایرانیان شاد نیستندبه گزارش ضربان قلب بازار، وضعیت اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد به طور بی طرفانه بر شادکامی تأثیر دارند. اشخاص حقیقی لوفر نارضایتی بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی شاغل دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} مرحله درآمد زیرین‌تری را گزارش کردند، نسبت به {افرادی که} درآمد بالاتری داشتند، تا حد زیادی غمگین بودند.
محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد آموزشی با بازرسی نزدیک به ۲۰ هزار ایرانی، تعیین مقدار اشخاص حقیقی را اجتناب کرده اند میزان بهزیستی خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن با میزان لذت بازرسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است تاثیر خودارزیابی سلامت، حتی اجتناب کرده اند متغیر‌هایی مربوط به شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نیز تا حد زیادی است.
{افرادی که} شخصی را شاد می‌دانند نسبت به {افرادی که} خودشان را ناراحت می‌دانند، اجتناب کرده اند سلامت جسمانی بهتری برخوردارند.
بر ایده گزارش جهانی لذت (درمورد به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)، بیشترین امتیاز لذت درمورد به ملت فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌ترین امتیاز لذت درمورد به افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران نیز در بین ۱۵۳ ملت در رتبه ۱۱۸ اجتناب کرده اند تذکر لذت قرار دارد. امتیاز لذت در ایران اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند ملت‌های قلمرو مدیترانه شرقی (EMRO) مربوط به عربستان سعودی، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش زیرین‌تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برخی ملت‌ها مربوط به اردن، تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر، بهتر است.
بدون در نظر گرفتن این‌کدام ممکن است سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت با یکدیگر مرتبط هستند، ولی ارتباط بین وضعیت بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت به نحوه ابعاد‌گیری سلامت نیز تعیین می شود. میزان سلامت اشخاص حقیقی را می‌توان هم با معاینات پزشکی بازرسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم می‌توان تعیین مقدار اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سلامت خودشان را شناخته شده به عنوان معیار قرار داد.
در یک واحد بررسی عنوان شده است کدام ممکن است اتصال بین لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سلامت خودشان، مقاوم‌تر اجتناب کرده اند ارتباط بین لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینات پزشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان ذکر شد کدام ممکن است خودارزیابی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند بهزیستی‌شان، منصفانه معیار قابل اعتقاد است.