ایجنت celeb: برای دومین‌بار مرا کشتند با این حال خشمگین‌ام!


 ساعاتی در گذشته گاتزتا دلو اسپورت گفتن کرد مینو رایولا درست در این لحظه ۵‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ در سن ۵۴ سالگی درگذشته است.  پس اجتناب کرده اند تخلیه این خبر دکتر معالج رایولا گفتن کرد کدام ممکن است او اجتناب کرده اند دنیا نرفته ولی شرایطی بحرانی دارد. به سختی بعد او توئیت کرد:« برای دومین بار در ۴ ماه جدیدترین مرا کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن کردند بی فایده‌ام. به تذکر می‌رسد توانایی مردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین شدن یک بار دیگر را دارم.»

ایجنت مشهور: برای دومین‌بار مرا کشتند اما زنده‌ام!

ساعاتی در گذشته گاتزتا دلو اسپورت گفتن کرد مینو رایولا درست در این لحظه ۵‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ در سن ۵۴ سالگی درگذشته است.  پس اجتناب کرده اند تخلیه این خبر دکتر معالج رایولا گفتن کرد کدام ممکن است او اجتناب کرده اند دنیا نرفته ولی شرایطی بحرانی دارد. به سختی بعد او توئیت کرد:« برای دومین بار در ۴ ماه جدیدترین مرا کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن کردند بی فایده‌ام. به تذکر می‌رسد توانایی مردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین شدن یک بار دیگر را دارم.»

باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید شرایط رایولا به وضعیت ایمن خواهد رسید یا ۹.

تأمین: همشهری اینترنت