اگر بافت شک، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌کفایتی دارید، بیاموزید


اگر اصولاً اوقات به خودتان توانمندی‌هایتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی موفقیت‌هایتان شک دارید، همانند ۷۰ نسبت مردمان جهان به سندروم ایمپاستر مبتلا شده‌اید.

اگر احساس شک، تردید و بی‌کفایتی دارید، بخوانید

سندروم «ایمپاستر» کدام ممکن است به آن است پاره کردن مفهوم شده هم آموزش داده شده است می‌شود، برای ادغام کردن بافت شک، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس بی‌کفایتی خصوصی است کدام ممکن است به ‌رغم آموزش، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص مفید همچنان برای بعضی اشخاص حقیقی دردسرساز می‌شود. تخمین زده می‌شود کدام ممکن است ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند مردمان جهان حداقل عالی بار این اختلال را در مسکن شخصی تخصص می‌کنند. این سندروم به تخصص درونی این ادراک ردیابی دارد کدام ممکن است ممکن است آن قدر کدام ممکن است دیگران ممکن است را دارای صلاحیت می‌دانند، خوشایند نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند هرکسی را با بیرون ملاحظه به مکان اجتماعی، سابقه کاری، درجه توانایی یا سطح تخصص‌اش تحمل تأثیر قرار دهد. این اصطلاح برای اولین بار توسط روان شناسان «سوزانا ایمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پائولین رز کلنس» در دهه هفتاد استفاده شد. در شکسته نشده اصولاً با این سندروم شناخته شده خواهید شد.

علایم قربانیان به سندروم ایمپاستر

۱- عدم در تعیین مقدار دقیق سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های شخصی.

۲- نسبت دادن موفقیت شخصی به عناصر خارجی.

۳- تحقیر انجام شخصی.

۴-ترس اجتناب کرده اند برآورده نکردن انتظارات.

۵- انگشت کم تکل موفقیت‌های شخصی. ۶ شک از گرفتن به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … .

اضطراب دایم، سوغات این سندروم

در حالی کدام ممکن است برای برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، این سندروم می‌تواند انگیزه برای حضور در هدف را آسانسور تدریجی با این حال معمولاً به تعیین کنید اضطراب دایمی برای اشخاص حقیقی دردسرساز می‌شود. ضرر این سندروم جذاب اینجا است کدام ممکن است تخصص خوشایند {انجام دادن} کاری، هیچ تغییری در باورهای ممکن است تحمیل نمی‌تدریجی. مثلا قابل انجام است با همکاران‌تان ناهار بخورید با این حال این در نظر گرفته شده همچنان در افکار‌ آزارتان دهد کدام ممکن است چه چیزی به من می خواهم این حق را می‌دهد کدام ممکن است این جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مکان باشم؟ سرانجام، این احساسات، اضطراب را جدی تر می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است به مالیخولیا منجر شود. {افرادی که} سندروم فریبکاری را تخصص می‌کنند، تمایل دارند دانستن درباره بافت شخصی با کسی صحبت نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سکوت کشتی کنند.

علل ابتلا به سندروم ایمپاستر

عناصر خاصی می‌‌تواند به تخصص سندروم ایمپاستر منجر شود. تحقیقات نماد داده کدام ممکن است این پدیده در اشخاص حقیقی با هر پیشینه، سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت رخ می دهد. علاوه بر این سبک‌های فرزندپروری کدام ممکن است با مدیریت یا دفاع کردن بیش اجتناب کرده اند حد است، قابل انجام است در تحمیل سندروم ایمپاستر در کودکان موقعیت داشته باشد. برای مثال، ممکن است قابل انجام است اجتناب کرده اند خانوار‌ای باشید کدام ممکن است برای دستیابی‌ها قطعا ارزش آن را دارد زیادی قائل هستند یا والدینی دارید کدام ممکن است مدام دیگران را پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ممکن است انتقاد می‌کنند. به طور گسترده تحقیق نماد می‌دهد کدام ممکن است اشخاص حقیقی با خانوار‌هایی با سطوح بالای تعارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های کم کشف نشده ابتلا به این سندروم هستند. در این بین برخی اجتناب کرده اند مشخصه‌های شخصیتی هم با خطر بعدی تخصص سندروم ایمپاستر شرح داده می شود؛ مشابه کمال گرایی، روان رنجوری، اضطراب اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … .

معامله سندروم ایمپاستر

برای ضرب و شتم سندروم جذاب، باید آغاز به پرسیدن تعدادی از پرس و جو دردسرساز اجتناب کرده اند شخصی کنید: «چه باورهای بی نظیر دانستن درباره خودم دارم؟»، «خواه یا نه معتقدم کدام ممکن است لایق عشق ورزیدن هستم؟»، «خواه یا نه باید مناسب باشم تا دیگران مرا تایید کنند؟» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای پایین بالا گذاشتن این احساسات، باید در مواجهه با برخی اجتناب کرده اند آن باورهای عمیقاً اساس‌دار کدام ممکن است دانستن درباره شخصی دارید، دستی باشید. این ورزش می‌تواند دردسرساز باشد با این حال در شکسته نشده تعدادی از استراتژی موجود است کدام ممکن است می‌توانید اجتناب کرده اند آن‌ها بیشترین استفاده را ببرید:

احساسات شخصی را به اشتراک بگذارید| با دیگران دانستن درباره بافت شخصی صحبت کنید. باورهای غیرمنطقی وقتی پنهان می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره آن‌ها صحبت نمی‌شود، اضطراب می‌آفرینند.

معنی‌های شخصی را تعیین مقدار کنید| اگر دانستن درباره بی‌کفایتی شخصی در مکان‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی باورهای عجیب و غریب دارید، عالی تعیین مقدار عملی اجتناب کرده اند معنی‌های شخصی داشته باشید. دستاوردهای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن چه را در آن توانایی دارید ، بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را با تعیین مقدار شخصی ارزیابی کنید. خواه یا نه یک بار دیگر نا‌توانید؟

قدم‌های کودک نوپا بردارید| بر انجام مناسب کارها هدف اصلی نکنید، اما علاوه بر این با جدا کردن آن ها به هدف‌های کودک نوپا‌تر، آن‌‌ها را به خوبی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای آن به شخصی پاداش دهید.

ایده ها شخصی را زیر پرس و جو ببرید| شبیه به‌طور کدام ممکن است آغاز به تعیین مقدار معنی‌های شخصی می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم های کوچکی برمی دارید، اجتناب کرده اند نسبتاً بودن ایده ها شخصی پرس و جو کنید.

انگشت اجتناب کرده اند ارزیابی بردارید| هر بار کدام ممکن است در یک واحد مکان اجتماعی شخصی را با دیگران ارزیابی می‌کنید، ایرادی در شخصی پیدا می‌کنید کدام ممکن است به بافت خوشایند نبودن یا تعلق نداشتن دامن می‌زند.

اجتناب کرده اند رسانه های اجتماعی با دقت بیشترین استفاده را ببرید| می‌دانیم کدام ممکن است استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند رسانه‌های اجتماعی قابل انجام است با بافت حقارت مرتبط باشد. اگر تصویری را در رسانه‌های اجتماعی اجتناب کرده اند شخصی نماد دهید کدام ممکن است با شخصیت دقیق ممکن است سازگار شدن ندارد یا بدست آوردن به آن است غیرقابل دستیابی است، ساده بافت ممکن است را جدی تر می‌تدریجی.

عقب‌نشینی نکنید| صرف نظر از چقدر بافت می‌کنید کدام ممکن است به جایی کدام ممکن است هستید، تعلق ندارید، با این حال به هیچ وجه اجازه ندهید کدام ممکن است این بافت ممکن است را اجتناب کرده اند پیگیری اهدافتان باز دارد. شکسته نشده دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند متوقف شدن . به خاطر داشته باشید کدام ممکن است اگر بافت می‌کنید عالی شخص ناموفق هستید، نشان می دهد که درجاتی اجتناب کرده اند دستیابی مسکن شخصی دارید کدام ممکن است آن را به چشم انداز نسبت می‌دهید. پس این بافت را به بافت تحسین اجتناب کرده اند شخصی تغییر کنید.

نویسنده : نجات شکوندی