اولویت های بازگشایی مدارس برای اطلاعات آموزان


رئیس گروه نظام روانشناسی ملت ذکر شد: بازرسی های ما آرم می دهد کدام ممکن است آموزش حضوری برای اطلاعات آموزان آسیب زا است. پیرمردها چه باید بکنند؟

دانش آموز مدرسه

اگرچه توقف تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دیجیتال برای اطلاعات آموزان سخت است، با این حال بازگشایی امکانات آموزشی پس اجتناب کرده اند ۲ سال اولویت اطلاعات آموزان را برانگیخته است.

رئیس گروه نظام روانشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ملت علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه {به دلیل} ۲ سال آموزش تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار اطلاعات آموزان به بعضی از اینها آموزش، آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی به دبیرستان دغدغه برخی شده است، ذکر شد: بازرسی های ما آرم می دهد. اینکه برخی اطلاعات‌آموزان اجتناب کرده اند طریق اجتناب کرده اند سرگیری آموزش حضوری دچار «اضطراب دانشکده» می‌شوند، درگیر‌کننده است.» (تأمین: ایسنا)

ترس اجتناب کرده اند پذیرفته نشدن توسط همکلاسی ها

برای بیش اجتناب کرده اند ۲ سال دانشکده دیجیتال، کودکان اجتناب کرده اند دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی های شخصی کنار بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی معمولاً همکلاسی های شخصی را نمی شناختند. پس اجتناب کرده اند باز شدن مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بینی به بینی در مدرسه ها، اطلاعات آموزان درگیر این هستند کدام ممکن است نتوانند به خوبی همراه خود همکلاسی های شخصی ارتباط برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد پذیرش آنها قرار نگیرند. دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت تعلق برای اطلاعات آموزان فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این طرد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی اجتناب کرده اند دوستان شخصی ممکن است برای او یا او مسئله اضطراب باشد.

اضطراب اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام زیرین

مورد فوق العاده مهم بعدی درمورد به اطلاعات آموزانی است کدام ممکن است دارای اضطراب اجتماعی هستند کدام ممکن است انجام آنها در حضور اشخاص حقیقی تولید دیگری به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد. شناخته شده به عنوان مثال، دیکته کردن، پاسخ دادن پرس و جو معلم، مطالعه در برابر این همکلاسی های شخصی، هر دو درس مطالعه در سطوح بهتر برای این اشخاص حقیقی فوق العاده سخت است.

در چنین مواقعی شخص دچار بی قراری از حداکثر، تنگی نفس، کاهش از حداکثر هدف اصلی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود تسلط بر موضوع، {نمی تواند} {به درستی} حرکت تنبل. آموزش دیجیتال برای این اشخاص حقیقی ساده‌تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر می‌توانستند در مکانی ایمن {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با {اعضای خانواده} بر اضطراب شخصی غلبه کنند.

درگیر امتحانات باش

نکته آخر به نحوه نمایندگی در امتحانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} سوالات معلم برمی گردد. {در این} مواقع اطلاعات آموزان جایگزین بیشتری برای مکان یابی پاسخ سؤالات داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها در هنگام امتحانات حضور داشتند به همان اندازه اطلاعات آموزان را در {پاسخ به} سؤالات یاری کنند. بررسی زدن توسط خودم در اطراف های مناسب دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی ها باعث افزایش استرس در اطلاعات آموزان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم کمک دیگران باعث افزایش درجه اضطراب تبدیل می شود.

پیرمردها چه باید بکنند؟

جاری برای افزایش وضعیت چه می توان کرد؟ در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل صبر کنید و ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطلاعات آموز جایگزین دهید به همان اندازه شخصی را همراه خود شرایط حال وفق دهد. ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم زمان زیادی برای رفتار کردن به حداقل یک مکان محدود شده است. رفتار کردن به شرایط جدید زمان می برد. همراه خود تحویل داد زمان، شخص مهارت پذیرش شرایط جدید را به کف دست می آورد. علاوه بر این استراتژی های تمدد اعصاب را همراه خود اطلاعات آموزان ورزش کنید. در گذشته اجتناب کرده اند ورود به دبیرستان هر دو آغاز به دبیرستان باید زمانی ۱۰ نفس عمیق بکشد. همراه خود سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان باز {به آرامی} نفس بکشید به همان اندازه هیکل آرام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب کاهش یابد. بازی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ورزش های مورد کنجکاوی خواهید کرد ممکن است به مدیریت اضطراب کمک تنبل. اگر درجه اضطراب آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است قابل مدیریت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر انجام روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیلی اطلاعات آموز تأثیر می گذارد، باید اجتناب کرده اند کلاس ها توصیه شخص خاص برای کشتی همراه خود ایده ها عقب کشیدن کمک گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها مؤثر را متنوع آن کرد، آنها تنبل هستند.

نویسنده: دکتر گران ساده | روانشناسی کودک

دانشجو