انگیزه لغو دیدار هنرمندان همراه خود رئیسم چیست؟


لغو دیدار رمضانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور همراه خود هنرمندان خبرساز شد.

دلیل لغو دیدار هنرمندان با رئیسم چیست؟

لغو دیدار رمضانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور همراه خود هنرمندان خبرساز شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است مقامات‌ها شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را مسئله لغو این این سیستم می‌دانند، منتقدان می‌گویند هنرمندان اجتناب کرده اند صرف صبحانه همراه خود رئیس شخصی خودداری کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های مناسب نزدیک به مقامات نوشتند کدام ممکن است دیدار روز جمعه هنرمندان همراه خود رئیس جمهور {به دلیل} شرایط مضر جوی لغو شد.

به مشاوره آنها ۱۷۰ سوار عالی سینما، تئاتر، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای تجسمی بازدید کننده سیزدهمین رئیس جمهور بودند.

در عین جاری، منتقدان مقامات می گویند، دیدار هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانان همراه خود رئیس جمهور {به دلیل} عدم استقبال فشرده اجتناب کرده اند هنرمندان لغو شد.

بر مقدمه این گزارش رسانه ها، در تصمیم های تعدادی از روزه محل کار رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر ارشاد همراه خود هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینماگران مطرح ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا پلاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره سراسری برای توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت تشریفاتی نزدیک به ۹۹ سهم اجتناب کرده اند هنرمندان به بهانه کرونا، بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تور خواستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مرکزی {به دلیل} نبود چهره های شاخص هنری اجرای زنده را لغو کرد.

تأمین: روزنامه شرق