انتخاب‌های پژوهشی سال ۱۴۰۱ موسسه مالی دی ادعا شدبه گزارش ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی موسسه مالی دی، در راستای افزایش کار با هم بین صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید پولی چالش‌های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف عملیاتی‌سازی نتایج پژوهش‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده در افزایش فرآیندهای بانکی، انتخاب‌های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل حمایت پولی اجتناب کرده اند پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان مقاطع آموزش تکمیلی در موسسه مالی دی آشکار شد.
بر مقدمه این گزارش، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران می‌توانند در صورت احتمال دارد انواع موضوعات پژوهشی موسسه مالی دی، ساختار پیشنهادی نوک‌نامه هر دو ساختار پژوهشی شخصی را در قالب شکل‌های مندرج در مکان، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به معامله با [email protected]  کشتی کنند به همان اندازه در صورت تأیید موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز شرایط مشخص شده بر مقدمه دستورالعمل اجرایی مصوب، اجتناب کرده اند حمایت پولی برخوردار شوند.
کنجکاوی مندان جهت کسب داده ها اصولاً می‌توانند به بخش پژوهش‌ها در اینترنت‌مکان موسسه مالی دی به معامله با www.Day24.ir  مراجعه کنند.