امضای تفاهم نامه بین موسسه مالی دی، بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران تهران غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه گردشگری زیبایی شناختی کوثر


مدیران موسسه مالی دی، بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران تهران غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی کوثر تفاهم نامه ای را برای ارتقای بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی همکاری ها امضا کردند.

امضای تفاهم نامه بین بانک دی، بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سازمان گردشگری فرهنگی کوثر

به گزارش روابط کلی موسسه مالی، دکتر در مراسم امضای این تفاهم نامه کدام ممکن است در ساختمان مرکزی موسسه مالی دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات مدیره، مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران تهران غول پیکر، سرپرست مسئله زیبایی شناختی کوثر برگزار شد. ، گروه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران ارشد هر سه گروه. بر این سه گروه تاکید شده است.
{در این} مونتاژ علیرضا گیتاسی مدیرعامل موسسه مالی دی با ردیابی به لزوم حاضر شرکت ها با استاندارد به خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران ذکر شد: مهمترین پیام موسسه مالی دی خدمت به خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران موسسه مالی است. کارگران {در این} مسیر اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.»
وی افزود: تحمیل محل های کار خدماتی در امکانات بنیاد الشهید در هر استانداری یکی اجتناب کرده اند مهمترین رویه های موسسه مالی دی در تسهیل ورود محله هدف به شرکت ها بانکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف در سال جاری نیز با قوت شکسته نشده ممکن است داشته باشد. . “
همرزمان کریمی مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران تهران غول پیکر با ابراز خرسندی اجتناب کرده اند امضای این تفاهم نامه ذکر شد: هرگونه اقدامی در جهت خدمت به خانوار شهدا، جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران جبران کننده آن نخواهد بود. فدای این اعضای خانواده.»
وی افزود: خدا را شاکریم کدام ممکن است با امتحان شده هیئت مدیره موسسه مالی دی، این تفاهم نامه آرزوی راسخ پدران، مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسران شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان را برای زیارت عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عتبات عالیات در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه محقق خواهد کرد. “
در پایان دادن این مراسم، علی دستجردی، مدیرعامل معاونت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کوثر با احترام اجتناب کرده اند امتحان شده های صورت گرفته در موسسه مالی دی برای تهیه مفاد این تفاهم نامه، ذکر شد: محله هدف بنیاد شهید است.
وی شکسته نشده داد: با حضور اعضای جدید هیات مدیره موسسه مالی دی، شاهد همسویی تا حد زیادی شرکت ها موسسه مالی دی با وظایف بنیاد شهید در خدمت به خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است کدام ممکن است این تفاهم نامه بهتر از {خواهد بود}.” تحریک کردن فصل جدیدی در همکاری متقابل.
شایان اشاره کردن است بسیار قدرتمند هدف این تفاهم نامه سه جانبه جدا از افزایش همکاری های متقابل، حاضر تسهیلات صحیح برای اعزام محله هدف بنیاد شهید به زیارت عتبات عالیات در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه است.