امارات جستجو در توسل به قطعه سازان ایرانی استبر مقدمه داستان ها ضربان قلب بازار به گزارش اکونومیست، امارات متحده عربی اجتناب کرده اند تذکر مساحت سهم فوق العاده به سختی در بین کشورهای جهان دارد با این حال اقتصاد این ملت یکی اجتناب کرده اند اقتصادهای کشورهای تاثیرگذار است. اکنون پس اجتناب کرده اند افزایش صنعت خودرو، این ملت اجتناب کرده اند خریداران ایرانی درخواست شده است {است تا} {در این} ملت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است قصد دارد با کمک خریداران ایرانی، صنعت خودروسازی شخصی را بهبود دهد.
سرمایه گذارانی کدام ممکن است اکنون خالصانه جستجو در رشد صنعت خودروی ایران هستند، با این حال به توضیحات متعدد اجتناب کرده اند جمله عدم حمایت اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامات همیشگی، به در نظر گرفته شده در بخش های ارزان تری هستند.
دبی در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند کشورهای هدف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سعی دارد شخصی را شناخته شده به عنوان منصفانه قطب در سراسر جهان خودرو راه اندازی شد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد دارد به صنعت خودروسازی اصلی جهان بپیوندد. با این حال چگونه این کار را انجام خواهید داد؟ با خریداران ایرانی، خودروسازان نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان؟ مطمئنا، این ملت اجتناب کرده اند طریق نمایندگان شخصی در ایران اجتناب کرده اند وضعیت خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران ایرانی خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا یدکی مطلع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جاری این سیستم ریزی برای توسل به آنها است.
امارات متحده عربی کدام ممکن است هم اکنون سبک شکوفایی مالی را با سرمایه ایرانی چشیده است، این بار با تاکتیکی جدید برای توسل به صنعتگران ایرانی وارد حرکت شده است. این بار با اخیر شدن صنعت خودرو در شیخ نشین های خلیج فارس، جستجو در توسل به قطعه سازان ایرانی بود.
برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران صنعت می گویند وضعیت مفهوم آل، افزایش تقاضا برای خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بخش لجستیک محکم، امارات متحده عربی را وادار به صادرات مجدد خودرو کرده است کدام ممکن است ممکن است باعث اولویت شود.
سعود ابوالشاورب، سرپرست مسئله شهر اقتصادی دبی، معتقد است کدام ممکن است مکان جغرافیایی منحصر به شخص دبی بین شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، مزایای زیادی را برای نمایندگی های خودروسازی {در سراسر} جهان لوازم. الشاورب این را هدف تغییر شدن دبی به حداقل یک حلقه حیاتی در وب خرید و فروش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه ای به جهان از آن آگاه است.
دبی موتورز عملکرد بی نظیر را در نتیجه گیری این سیستم ۵ ساله دبی برای افزایش خرید و فروش خارجی دبی ایفا می تنبل، متعاقباً جای سوال کردن نیست کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند خریداران ایرانی جستجو در کار در ملت هستند، با این حال این امر در نتیجه خطرناک نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران نخواهد شد؟ چرا وقتی در کشورمان کارمندان، مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران نخبه داریم اجتناب کرده اند آنها حمایت نمی کنیم تا حتی به در نظر گرفته شده مهاجرت هم نباشند؟
حمد بوعمیم، مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اتاق دبی، ذکر شد کدام ممکن است محل های کار تصویر ما {در سراسر} جهان عملکرد کلیدی در تعیین جایگزین‌های صادراتی برای اعضای اتاق دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله تجاری در عمق‌تر در دبی دارند. این یکی اجتناب کرده اند بحث های توسل به سرمایه داران بود.
با قدم گذاشتن به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه هفتاد کدام ممکن است تعهد های ایران خودرو در نهایت این دهه متوقف شد، بیش از پنجاه نسبت اجتناب کرده اند مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران عالی پرانرژی در وسط تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایران خودرو کدام ممکن است {در این} نمایندگی غول پیکر شده بودند، به کار تخصصی یکپارچه دادند. . خودشان وارد نمایندگی های خودروسازی خارجی شدند.
حتی مهندسانی کدام ممکن است در آن نقطه در نمایندگی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت موتور سیکلت ایران خودرو روی تعهد مهم موتور سیکلت سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری کار می کردند، {به دلیل} اصلاحات مدیریتی پی در پی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح تکنیک نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمایندگی هایی معادل فولکس واگن، مرسدس بنز، مجبور به انصراف ایران شدند. -بنز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلا، بوئینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسا موفقیت بزرگی بودند.
نکته جذاب اینجاست کدام ممکن است پیمان کارمند یکی اجتناب کرده اند مدیران فوق العاده سودآور ایرانی در نیسان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر مدیرعامل اینفینیتی است.
او در بازتاب سرپرست رنو پارس در ایران بود. سال‌ها پیش متعدد اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی‌های خارجی معتقد بودند کدام ممکن است تعهد‌های ایرانی {به دلیل} خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان بودن باید متوقف شوند، با این حال سرمایه‌گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسان ایرانی امتحان شده زیادی کردند تا تذکر این نمایندگی‌ها را نسبت به ایران اصلاح دهند.
مشاوران صنعت خودرو می گویند تا روزی کدام ممکن است ظاهر شد دولتی به صنعت خودرو وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد صنعت خودرو اجتناب کرده اند طریق مقامات با انگیزه های سیاسی اصلاح کنند، مشکلات این صنعت رفع نمی شود.
ابراهیمی نژاد، عضو هیئت آموزشی دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، نیاز انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد صنعت خودرو را اجرای از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تخصص این سیستم بلندمدت شخصی سازی دقیق، بازار تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی واردات از آن آگاه است.
حالا چرا باید توانایی ملت عکس مثل امارات باشد در حالی کدام ممکن است ما سرمایه دارانی داریم کدام ممکن است برای این محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست این همه تلاش کشیده اند تا این صنعت پابرجا نگه دارد؟ اگر اجتناب کرده اند استاندارد خودروهای خانه انتقاد می کنند چرا اجتناب کرده اند ورزش خوش بینانه خودروسازان صحبت نمی کنند؟
خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازانی کدام ممکن است در جاری حاضر ۱۰۰۰ نفر را {در سراسر} مرزها به کار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری در صورت تجویز ورزش های شخصی به دلیل این انتقادات، حرفه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست خواهند داد.
وقتی نیروهایی در ملت داریم کدام ممکن است سرمایه شخصی را در صنعت کرده اند، باید اجتناب کرده اند آنها احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توسل به اصولاً آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور صنعت امتحان شده کرد.