اقدامات موثر هلدینگ بهشهر برای بهبود فعالیت های خود و شرکت های تابعه


مدیریت توسعه صنایع شوینده صنایع بهشهر با طراحی ۴ استراتژی شامل محیط مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و آموزش، برای دستیابی به اهداف تعیین شده تلاش می کند.

اقدامات موثر هلدینگ بهشهر برای بهبود فعالیت های خود و شرکت های تابعه

به گزارش خبر تایم، اهداف مدیریتی و راهبردهای اجرایی در هلدینگ شوینده بهشهر عمدتاً معطوف به بهبود مستمر فرآیند ارزشی سازمان، نوآوری، انعطاف پذیری، ارتقاء و بهبود مستمر فعالیت این هلدینگ و شرکت های تابعه آن در شکل فرآیندهای اجرایی و از طریق پیشنهاد ۴ استراتژی شامل محیط مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به شرح زیر تعیین می شود:

اهداف مدیریت هلدینگ شوینده بهشهر از نظر مالی به شرح زیر است:

۱. شناسایی و اجرای راهکارهای افزایش فروش و کاهش هزینه ها (با جذب ذینفعان مختلف از جمله خدمات مشترک بین گروه ها و …)

۲. – مدیریت فروش در فضای مجازی

۳. – همکاری و مشارکت با سازمان های فعال فروش در فضای مجازی

۴. -شناسایی و اجرای راهکارهای افزایش فروش و کاهش هزینه ها (به طرق مختلف از جمله خدمات مشترک بین گروه ها)

۵. – جستجو برای بازارهای صادراتی جدید

۶. – تقویت برندهای گروه

۷. – افزایش فروش