افزایش ۱۱۰ درصدی شیمی آلی تولید قم


شیمی آلی قم در زمینه تولید گلیسیرین، اسید سیتریک، استرها، الکل ها، رزین های آلکیدی و پارافین فعال است.

بازده عملیاتی قم در شیمی آلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال مشابه سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش یافت و به ۱۸۹ میلیارد تومان رسید. سود عملیاتی و سود خالص شرکت نیز به ۲۷ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت. تحویل داده می شود.

افزایش 110 درصدی شیمی آلی تولید قم

سود انباشته آلی شیمی قم در سال گذشته بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است.

افزایش 110 درصدی شیمی آلی تولید قم