افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شدبه گزارش ضربان قلب بازار، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان گروه کارگری با ادعا این خبر اجتناب کرده اند کشتی مصوبه یادشده به هیئت مقامات جهت تصویب باقی مانده آن خبر داد.
به آموزش داده شده است وی، آنچه در هیات مدیره گروه به تصویب رسیده، افزایش یاد شده مستمری به مقیاس‌ی مصوبات شورایعالی کار به اضافه‌ی کت و شلوار‌سازی است.
صادقی در نهایت ابراز امیدواری کرد: احکام حقوقی جدید بازنشستگان با برای درمان افزایش سالانه به اضافه‌ی کت و شلوار‌سازی تا در گذشته اجتناب کرده اند نوک اردیبهشت صادر شود.
وی تاکید کرد: حسب قولی کدام ممکن است مدیرعامل گروه تامین اجتماعی پیشتر داده بود، پیش بینی داریم احکام حقوقی جدید بازنشستگان با برای درمان افزایش سالانه به اضافه‌ی کت و شلوار‌سازی تا در گذشته اجتناب کرده اند نوک اردیبهشت صادر شود. خوشبختانه تا اینجای کار پیش گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی گروه در اختیار مقامات است؛ امیدواریم کار زودتر به خودت را پیدا کن برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام صادر شود.