افزایش سهم موسسه مالی «د» دسترس در بازار نقدی ملت با همت جمعی شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی نظیر محقق تبدیل می شود.


بازدید مدیرعامل موسسه مالی دی اجتناب کرده اند شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی نظیر ساختمان وزرا:

علیرضا گیتاسی مدیرعامل موسسه مالی دی اجتناب کرده اند شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی نظیر مستقر در ساختمان وزارتخانه بازدید کرد.

سهم بانک افزایش می یابد

گتاسی {در این} بازدید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان ورزش های معاونت حقوقی موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی با پولشویی، مدیریت ریسک، بازرسی، امور شعب شهرستان، کالا اموال، حسابرسی خانه، امور حقوقی، دعاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرائیات قرار گرفت.
مدیرعامل موسسه مالی دی در بازدید اجتناب کرده اند بخش، نیازمند نظارت مستمر، از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنی بر تجهیزات های خودپرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار استاندارد تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها حاضر شده به مشتریان شد.
الغیطاسی در ابتدای این بازدید ضمن حضور در بخش وزارتی، ضمن تحسین اجتناب کرده اند امتحان شده های همکاران شخصی در جهت پیشبرد نیازها بخش، بر آسانسور دستور خریدار مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده حداکثری برای افزایش سهم تاکید کرد. موسسه مالی دی دسترس در بازار نقدی ملت. .
مدیرعامل موسسه مالی «د» ضمن تجزیه و تحلیل فینال وضعیت دارایی ها، قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه‌های بخش وزارتی ذکر شد: برای توسل به خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد شرکت ها به‌ویژه برای محله هدف موسسه مالی باید این سیستم‌های مختلفی حاضر شود. ، خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران در کلیه شعب موسسه مالی دی.
وی افزود: پیش بینی {می رود} بخش وزارتی کدام ممکن است شرکت ها ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی حاضر می تدریجی، برای افزایش سهم سپرده های بودجه قیمت، توسل به خریدار، وصول مطالبات جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به دارایی ها جدید ارزی امتحان شده مضاعف تدریجی.
{در این} بازدید قاسمی رئیس بخش نخست وزیری ضمن حاضر گزارش هدفمند اجتناب کرده اند کار کردن شاخص های عملیاتی این بخش در بخش دارایی ها، مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات به خاص امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی در خصوص صنوبر نیازها صنوبر. شاخه با اشاره به امتیازات مختلف در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.
الغطاسی در یکپارچه این بازدید ضمن حضور در یک واحد محل کار املاک، بر لزوم تصمیم گیری وظیفه قانونی اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های متعلق به موسسه مالی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تسریع در توسعه معامله با به امور محوله اجتناب کرده اند سوی این محل کار شد.
مدیرعامل موسسه مالی دی در بازدید اجتناب کرده اند معاونت حقوقی بر لزوم پیگیری مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی حقوقی برای انتخاب گیری سوابق داده ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند یکپارچه گزارش ورزش های وکیل موسسه مالی دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری فاصله های آموزشی حقوقی خبر داد. برای اوج شاخه ها
الگیتاسی در نهایت این بازدید علاوه بر این اجتناب کرده اند ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار مختلف موسسه مالی دی در ساختمان وزارتخانه اجتناب کرده اند جمله اداره کشتی با پولشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک، حسابرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی خانه بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها افزایش فرآیندهای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری را صادر کرد. در رویه های مختلف امتیازات.