افتتاح خانه حمایت اجتناب کرده اند زنان شکسته در اردبیل


مدیرکل مراقبت های استانداری اردبیل اجتناب کرده اند تشکیل ۲۲ پرونده برای معامله با به مشکلات دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان حساس در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اجتماعی خبر داد.

دختر
حمید رضایی در مونتاژ توافق معامله با به مشکلات دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان حساس در قالب قالب خانوار محور در اردبیل ذکر شد: برای پیشگیری.

وی افزود: آمار خشونت علیه دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان در نظام خانوار در استانداری اردبیل فوق العاده زیرین است، با این حال بدون در نظر گرفتن آن با همکاری مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیاران تخصصی این بخش در صدد رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع اشیا محدود هستیم.

مدیرکل بهزیستی استانداری اردبیل ذکر شد: با راه اندازی شد ۱۲۰ نفر به مؤسسه ائمه اطهار (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل ۲۲ پرونده، امتحان شده شد تا آسیب های قضایی، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان رصد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آسیب ها با let us be مدیریت شود. از محسوس تر

رضایی اجتناب کرده اند ایجاد خانه حمایتی برای این زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در وهله اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری گروه های مردمان نهاد، امتحان شده تبدیل می شود به دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان شکسته اجتناب کرده اند سوی همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده}، توصیه روانشناختی حاضر شود. برای پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب های اجتماعی در وهله اول.

وی اقدامات پیشگیرانه مراقبت های اجتماعی {در این} زمینه را با همکاری خوشایند {اعضای خانواده} بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: با سنت سازی، ارتقای درجه توجه خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی آنها سعی در پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلای اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری های فشرده داریم. “

رضایی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی افزود: در امتداد طرف حاضر توصیه، امتحان شده داریم کارگاه های آموزشی با هدف کاهش آسیب ها نیز برگزار کنیم تا شاهد تحکیم نظام کل خانوار باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل.» کودک نمایی.

مدیرکل بهزیستی استانداری اردبیل تصریح کرد: قالب مداخله خانوار محور با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در تعدادی از استان اردبیل، تهران، گیلان، کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر به صورت پایلوت اجرا تبدیل می شود کدام ممکن است در صورت رسیدن سایر استان ها. بخش هایی اجتناب کرده اند ملت {خواهد بود}.

افتتاح خانه حمایت از دختران آسیب دیده در اردبیل

افتتاح خانه حمایت اجتناب کرده اند زنان شکسته در اردبیل