استوانه زیاد: رژیم غذایی


بچه ها با دو دسته سیلندرو چکار می کنید؟ فکر می کردم جعفری و گشنیز مصرف می کنم ، اما در عوض دو دسته گشنیز مصرف می کردم.

شما نمی خواهید آن را هدر دهید. توصیه ای؟ من بعضی ها را فریز نمی کنم ، اما به طور جدی فقط یک سینی یخ دارم که می توانم در یک زمان از آن استفاده کنم.

دیدگاهتان را بنویسید