استفاده اجتناب کرده اند مار کبرا در جراحی‌ها!به گزارش ضربان قلب بازار، عالی مار رباتیک کدام ممکن است توسط پژوهشگران انگلیسی ابداع شده است، سریع در یک واحد جراحی مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

این مار رباتیک موسوم به “کبرا” (COBRA) کدام ممکن است در دانشکده ناتینگهام (University of Nottingham) پادشاهی متحد ابداع شده، پیشتر کارآیی شخصی را در بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن موتور سیکلت جت، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری نیروگاه هسته‌ای نماد داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون برای مصارف پزشکی به کار می‌رود. این سطوح پزشکی در جاری حاضر با تجهیزات‌های آندوسکوپی طی می‌شوند.

پروفسور دراگوس آکسینت (Dragos Axinte)، اجتناب کرده اند پژوهشگران این چالش اظهار داشت: ما تعیین مقدار‌های ابتدایی را تحریک کردن کرده‌ایم تا ببینیم کدام ممکن است خواه یا نه این مار رباتیک می‌تواند حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی کافی را برای {انجام دادن} جراحی دارد یا خیر. برای کار‌های پزشکی، اصلاحات امنیتی متعدد باید در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این کاوشگر انجام شود تا آن را به تجهیزات مناسبی برای بازرسی در هیکل انسان تغییر کنند. این مار رباتیک، پتانسیل انجام بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فاصله شادی ها‌انگیز برای ارزیابی‌های ما به شمار می‌رود.

این تکنیک، پاسخ‌دهی فوق‌العاده‌ای دارد کدام ممکن است به خاطر دنباله‌ای اجتناب کرده اند تاندون‌هایی است کدام ممکن است همراه با ستون فقرات مار رباتیک قرار گرفته‌اند. مار رباتیک دارای عالی ساختار مفصلی سازگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند بخش‌های تدریجی است کدام ممکن است به آن است امکان می‌دهند تا ۹۰ سطح انعطاف پذیر شود. هنگامی کدام ممکن است این تاندون‌ها کشیده می‌شوند، اقدامات مورد نیاز برای انعطاف پذیر شدن را قابل انجام می‌کنند. این کار به تقلید اجتناب کرده اند اقدامات گوناگون کف انگشت‌های اپراتور انسان هنگام کنار آمدن با تجهیزات‌های ترمیم انجام می‌شود.

کبرا قطعا پس اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه آموزش می‌تواند با مدیریت اجتناب کرده اند راه در اطراف کار تدریجی. فرآیند کار آن فوق العاده شبیه به حداقل یک جوی‌استیک غول پیکر ورزشی است. این بدان معنا است کدام ممکن است مهندسانی کدام ممکن است عمدتا در صد‌ها غیر مستقیم دورتر هستند، می‌توانند اجتناب کرده اند طریق نمایشگر کامپیوتر خصوصی شخصی به کبرا داده ها دهند؛ از کبرا با اجزای شیک‌ای در موتور سیکلت‌ها یا لوله باریک شخصی حرکت می‌تدریجی کدام ممکن است قطر آن‌ها ساده به مقیاس عالی پول نقد عالی پوندی است.

بازرسی مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند کبرا در بخش پزشکی، توسط دکتر اولادجو اولالی (Oladejo Olaleye) {انجام شده} کدام ممکن است عالی متخصص جراحی رباتیک در “بیمارستان دانشکده لستر” (University Hospitals of Leicester) است.

کبرا روی عالی آدمک انسانی مورد بازرسی قرار گرفت تا اجتناب کرده اند طریق دهان به هیکل وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عناصری در پایین گلو انگشت یابد کدام ممکن است به سختی قابل ورود هستند. این وضعیت‌ها در جاری حاضر با بیرون فرآیند جراحی فوق العاده تهاجمی، غیرقابل دسترس هستند. عالی دوربین دیجیتالی، نما‌های فوق‌العاده‌ای اجتناب کرده اند گلو را با خوانایی بالا روی عالی واحد نمایش بصری نماد می‌دهد.

با اشاره به این کدام ممکن است مار رباتیک به سادگی مدیریت می‌شود، تنها ۵ دقیقه زمان برد تا اطلاعات این بازرسی را در آزمایشگاه انجام دهد. مار رباتیک با استفاده اجتناب کرده اند عالی مدیریت‌گر دستی، در پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر‌ها حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گلو قرار گرفت تا دید بهتری را برای جراح فراهم تدریجی.

اولالی ادراک دارد کدام ممکن است کبرا، ارتباط میان مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی پزشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی برای پیشرفت آندوسکوپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی به شمار می‌رود. کبرا روشی محکم با کمترین میزان تهاجم را برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری‌های گلو، کابینت سینه یا روده حاضر می‌دهد.

وی افزود: کبرا عالی مجموعه همه‌کاره با معنی انعطاف پذیر شدن، فراهم کردن نما‌هایی با خوانایی بالا، راحتی تنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت حمل است. ما امیدواریم کدام ممکن است کبرا با بدست آوردن به نما‌های واضحی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حنجره، به پاکسازی مناسب تومور‌ها با درد فوق العاده کمتر، ترخیص فوری‌تر اجتناب کرده اند بیمارستان، افزایش بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج توانبخشی بعدی برای مبتلایان کمک تدریجی.

برای کاربرد‌های بخش هوافضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته‌ای، کبرا در مرحله ششم آمادگی فناوری قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها عالی گام با حضور دسترس در بازار فضا دارد. این مار رباتیک، عالی تجهیزات نظارتی حیاتی به شمار می‌رود. شناخته شده به عنوان الگوی، بازیابی موتور سیکلت هواپیما عالی کار پیچیده است. مهندسان متخصص {برای تعمیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری می خواست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً تعمیرات باید با موتور سیکلت درجا انجام شوند؛ از پیاده کردن آن اجتناب کرده اند هواپیما زمان می‌برد. این یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است در دنیای پرسرعت هوانوردی باید به آن است معامله با شود.

در جاری حاضر، مهندسان معمولا صد‌ها غیر مستقیم پرواز می‌کنند تا بتوانند هواپیمای آسیب‌دیده را بازیابی کنند؛ با این حال بدون در نظر گرفتن کبرا، آن‌ها این معنی را خواهند داشت کدام ممکن است در هر جا کدام ممکن است هستند با استفاده اجتناب کرده اند واحد نمایش بصری کامپیوتر خصوصی شخصی، آسیب‌ها را بازیابی کنند. این اصلاح، به کاهش تخلیه کربن در بخش هوانوردی کمک می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی به صرفه‌جویی در ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان می‌پردازد؛ با بیرون این کدام ممکن است رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اپراتور‌ها به خطر بیفتد.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بخش‌های کاربرد کبرا کدام ممکن است پژوهشگران مشتاق پیشرفت در آن با استفاده اجتناب کرده اند کمک پولی هستند، نجات اجتناب کرده اند فاجعه است.

آکسینت اظهار داشت: شناخته شده به عنوان الگوی، مار رباتیک می‌تواند طرحی برتر برای جستجو در نواحی خوب موجود در ساختمان‌های فروریخته یا در یک واحد حادثه غارنوردی باشد. کبرا قابل انجام است به جست وجوی بازماندگان کمک تدریجی؛ به طور قابل توجهی در مکانی کدام ممکن است برای امدادگران آسیب رسان است. کبرا با پیوستن عالی آشکارساز دی‌اکسید کربن کدام ممکن است به نوک کاوشگر آن متصل شده، قابل انجام است به شما گزینه بدهد تنفس انسان را بازرسی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین دیجیتال آن می‌تواند مشاهدات را گزارش دهد.