اسامی اصلی بدهکاران به موسسه مالی رفاه کارمندان گفتن شد


موسسه مالی رفاه کارمندان اسامی برخی اجتناب کرده اند بدهکارانی را کدام ممکن است بدهی آنها بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ میلیارد ریال است، گفتن کرد.

اسامی عمده بدهکاران به بانک رفاه کارگران اعلام شد

موسسه مالی رفاه کارمندان در راستای اجرای اصول جاری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل رئیس جمهور به وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مبنی بر گفتن اسامی بدهکاران اصلی موسسه مالی ها، بخشی اجتناب کرده اند بدهکاران نامشخص الوصول را فهرست می تنبل. بدهی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ میلیارد است. قیمت ریال این موسسه مالی تا نوک اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به رئوس مطالب زیر گفتن شد.

اسامی بدهکارانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ میلیارد ریال بدهی نامشخص الوصول دارند اجتناب کرده اند موسسه مالی رفاه کارمندان