اردبیل استانی کم خوردن انرژی الکتریکی در ملت است


مدیرعامل نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل ذکر شد: ۸۰ نسبت افراد استانداری اردبیل اجتناب کرده اند الگوی خوردن انرژی الکتریکی پیروی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث شد تا استانداری اردبیل جزو استانداری های کم خوردن باشد.

حسین قدیمی

حسین عجیب و غریب در نشست خبری با خبرنگاران کدام ممکن است در سالن اجتماعات نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بر ایده آیین نامه جدید تعرفه انرژی الکتریکی، خوردن انرژی الکتریکی مشترکان به چند بخش کم خوردن، روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمصرف قطع تبدیل می شود.
وی افزود: میزان خوردن انرژی الکتریکی مشترکان در روزهای مختلف منحصر به فرد است، متعاقباً در روزهای غیر خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای سال الگوی خوردن انرژی الکتریکی ۱۰۰ کیلووات در ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای روزهای خوب و دنج در مناطق دوره ای این رقم ۱۵۰ است. کیلووات ساعت در ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً اگر مشترک اجتناب کرده اند این مقدار کمتر خوردن تنبل جزو مشترکین کم خوردن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول افزایش تعرفه نخواهد شد.

مدیرعامل نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل تصریح کرد: در مناطق گرمسیری استان اردبیل کدام ممکن است برای ادغام کردن شهرستان های شمالی (پارس آباد، بلیسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاندوز) تبدیل می شود، الگوی خوردن در هر سی روز گرمسیری اجتناب کرده اند خرداد تا شهریور ۲۰۰ کیلووات ساعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است مشترک بیش اجتناب کرده اند در صورت خوردن این مقدار مشمول افزایش تعرفه تبدیل می شود.
القدمی تصریح کرد: سامانه انرژی الکتریکی من می خواهم برای تسهیل شرکت ها رسانی به مشترکان سازماندهی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکان می توانند با نصب این اپلیکیشن بر روی تلفن در کنار شخصی اجتناب کرده اند ۳۴ نوع شرکت ها اجتناب کرده اند راه در اطراف بهره مند شوند. تاکنون ۶ نسبت اجتناب کرده اند ۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۵ مشترک استان اردبیل این ناخوشایند افزار را نصب کرده اند.

۱۳۰۰ کیلومتر کابل انرژی الکتریکی تغییر به کابل شخصی نگهدار

وی با ردیابی به این سیستم این اداره کل برای تغییر ردیابی ها انرژی الکتریکی به کابل خودنگهدار ذکر شد: در جاری حاضر ۳۵ نسبت جامعه انرژی الکتریکی اردبیل به کابل خودنگهدار تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰۰ کیلومتر اجتناب کرده اند این چالش امسال توسط ۷ پیمانکار در درجه استانداری اردبیل در جاری مونتاژ با قیمت ۲۶۰ میلیارد تومان.

مدیرعامل نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی استان اردبیل با خاص اینکه عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۴ روستای استان اردبیل انرژی الکتریکی دارند، تصریح کرد: تمام روستاهای بالای ۱۰ خانواده در استانداری اردبیل انرژی الکتریکی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی ساختار انرژی الکتریکی رسانی برای ۱۵ روستای این فرمان اجرا شد.

القدیمی تصریح کرد: امسال ساختار بهارستان بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه انرژی الکتریکی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی راه های کشاورزی، تعمیر مشکلات کم فشار انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را اجرا می کنیم.

وی با ردیابی به انواع ارزهای رمزپایه اختراع شده در استان اردبیل ذکر شد: تاکنون ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ پول خارجی خارجی اجتناب کرده اند ۲۶۹ وسط اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این تجهیزات های غیرمجاز ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان جریمه فکر شده است.

حسین قدمی: اردبیل استانی کم مصرف برق در کشور است

اردبیل استانی کم خوردن انرژی الکتریکی در ملت است