اجتناب کرده اند این محله ها خانه بودجه بخرید + نمودار انبساط قیمت


از این محله ها خانه ارزان بخرید + نمودار رشد قیمت

به گزارش ضربان قلب بازار، بر ایده ادعا موسسه مالی مرکزی متداولقیمت مسکن در تهران متری ۳۲ میلیون تومان بود، با این حال در برخی محله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق قیمت مسکن زیر ۲۰ نسبت افزایش کشف شد کدام ممکن است برای اولین بار توصیه تبدیل می شود.

در بین مناطق ۲۲ گانه تهران، جهان ۲۲ اقتصادی ترین محله ها برای کانکس ها را دارد. کمترین افزایش پیشنهادی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال در گذشته به همین ترتیب درمورد به جهان هرندی در جهان ۱۲ همراه خود ۱۸ نسبت، شهید باقری در جهان ۲۲ همراه خود ۱۸.۶ نسبت، جهان شریف ۲۲ همراه خود ۱۹.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشر جهان است. ۲۲ به ۱۹.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه چیتگر در جهان ۲۲ به ۱۹.۳ نسبت.

بر ایده داده ها به کف دست آمده اجتناب کرده اند سامانه بی نظیر، الگو انبساط قیمت مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۹۴ نسبت در طولانی مدت سال در گذشته به ۱۶ نسبت رسید. در همین جاری، قیمت های پیشنهادی نیز کاهش یافته است است. بعد از همه داده های میان مدت نماد می دهد کدام ممکن است کاهش انبساط در همه مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق تهران متشابه نبوده است. شناخته شده به عنوان مثال اجتناب کرده اند آذر ۱۳۹۶ به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ نرخ افزایش قیمت مسکن در مناطق ۱۰، ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ ۶۰۵ نسبت {بوده است}، در حالی کدام ممکن است در مدت مذکور این رقم برای جهان ۱۲ کدام ممکن است کمترین میزان را دارد، ۴۷۲ نسبت {بوده است}. اجتناب کرده اند میان مناطق، شهر تهران به شخصی اختصاص داد.

ناحیه (جهان)

انبساط قیمت (نسبت)

دریاچه چیتگر (جهان ۲۲)

۱۹.۳

آبشار (جهان ۲۲)

۱۹.۱

شریف (جهان ۲۲)

۱۹.۱

شهید باقری (جهان ۲۲)

۱۸.۶

هاراندی (جهان ۱۲)

۱۸