اجباری {است تا} زمان صدور مجوزهای زیست محیطی اجتناب کرده اند اقدام برای احداث پتروشیمی خودداری شود


سرپرست معاونت تنظیم زیست انسانی گروه ایمنی تنظیم زیست در نامه ای به مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد مازندران اجتناب کرده اند توقف ماموریت پتروشیمی میانکاله خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار را منوط به تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید گروه ایمنی تنظیم زیست دانست. .

لازم است تا زمان صدور مجوزهای زیست محیطی از اقدام برای احداث پتروشیمی خودداری شود

سرپرست معاونت تنظیم زیست انسانی گروه ایمنی تنظیم زیست در نامه ای به مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد مازندران اجتناب کرده اند توقف ماموریت پتروشیمی میانکاله خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار را منوط به تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید گروه ایمنی تنظیم زیست دانست. .

مسعود علیخانی {در این} نامه همراه خود تاکید بر لزوم استفاده مشاوران سطح منصفانه تنظیم زیست در گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر یکی اجتناب کرده اند دانشکده های تخصصی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تحقیق تکمیلی اجتناب کرده اند جمله قابلیت زیست محیطی بدست آوردن واحدهای پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب شیرین کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل نتایج تجمعی نمک زدایی در مناطق تحمل مدیریت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم دریایی، تجزیه و تحلیل کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آلاینده های گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب های تجاری حاصل اجتناب کرده اند تکنیک بر ایده مستندات فنی ماموریت (تعیین مقدار نتایج زیست محیطی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر صحیح می باشد. ساختار مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش تنظیم زیست

وی تصریح کرد: صدور مجوزهای زیست محیطی منوط به نتایج تحقیق فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آن در کمیته تعیین مقدار گروه است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} گروه ایمنی تنظیم زیست، معاون تنظیم زیست انسانی گروه ایمنی تنظیم زیست در پایان تصریح کرد: در گذشته اجتناب کرده اند انجام تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوزهای زیست محیطی باید اجتناب کرده اند هرگونه تکنیک اجرایی خودداری شود.

تأمین: ایسنا