آیا 21 روز برای کاهش شدید تحمل سدیم کافی است؟من آنقدر به غذاهای حاوی سدیم عادت کردم که به سختی می توانم آن را مزه کنم تا مقدار آن زیاد شود. من تعجب می کنم که چقدر طول می کشد تا کوچک شود بدون اینکه همه چیز مزه نمک بدهد.

ارسال شده توسط / u / poke000
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید