آیا برندها باید وجود سوکرالوز را بعنوان یک ماده در برچسب مواد غذایی انکار کنند؟آیا مارک ها باید نپذیرند که سوکرالوز جزء برچسب مواد غذایی است یا می توانند این را بگویند؟ "شیرین کننده های مصنوعی" ؟

ارسال شده توسط / u / MrKinkyyy
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید