آقای احترام! لطفا مثل عالی کودک آسان شهرستانی باشید


روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به اظهارات فعلی علی سلاجه رئیس گروه ایمنی اطراف زیست پاسخ داد.

آقای محترم!  لطفا مثل یک بچه ساده شهرستانی باشید

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به اظهارات فعلی علی سلاجه رئیس گروه ایمنی اطراف زیست پاسخ داد.

این روزنامه نوشت:

سلگوخ می گوید: هیچ تبر عکس با بیرون مجوز اطراف زیست به پایین نمی افتد.

رضا بردستانی روزنامه نگار {در این} باره نوشت:

نمی خواستم بنویسم، با این حال نمی توانم. آنقدر نبود کدام ممکن است به سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سال برگشتم، به اکتبر هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد…

نکته اول:

اوایل کدام ممکن است به مدرسه می رفتم (دانشکده شهید بهشتی تهران) اجتناب کرده اند اینکه به ممکن است «کودک شهرستان» می گفتند ناراحت بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در خلوت بافت می کردم کتک خوردم هر دو توهین شده ام، با این حال خب. بی فایده نگفتند ممکن است تولید دیگری کودک شهرستانی هستم!

نکته دوم:

سال ها تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اجتناب کرده اند گاهی یاد دانشکده، استادان، منطقه می افتیم، با این حال ادامه دارد یاد “کودک شهر” می افتیم.

ما را به تلخی خطاب می کردند به همان اندازه اینکه عالی بار یکی اجتناب کرده اند همکلاسی های شمالی مان در سفری کدام ممکن است همراه خود هم به جنگل گلستان داشتیم با بیرون مقدمه اظهار داشت: آفرین به ما کودک های شهر، ما ادامه دارد هم همینقدر آسان ایم، همین قدر صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتماد!

نکته سوم:

انگار بیست سال پیش باری اجتناب کرده اند روی دوشم برداشتند، {این مهم} بود!

نکته چهارم:

همین تعدادی از سال پیش کدام ممکن است همراه خود اندی در سفری به شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظیه، درک وقت را همراهی می کردم، با بیرون لکنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرمندگی اجتناب کرده اند او پرسیدم: چرا آن سال ها کودک های شهر را به ما دادند؟

گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید گفتی؟ او پاسخ داد به همان اندازه بی وقفه به برخی امتیازات بچسبد. اظهار داشت این کودک شهرستانی معنای عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص دارد. ۹ اینکه تهران بودن عامل بدی باشد، با این حال امتحان شده برای تهران بودن ممکن است خطرناک باشد!

نکته پنجم:

تعدادی از سال پیش در قالب گروه های غارنوردی در قلمرو ای همراه خود نگهبانان بی عاطفه در معادن خون مواجه شدم: او کدام ممکن است خبر نداشت ممکن است خبرنگار هستم آخر دلش را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند زمان احمدی نژاد اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها در واقع خارج اجتناب کرده اند چرخه صدور مجوز معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع هستند!

نکته ششم:

در همین روزنامه آفتاب یزد هم همین را کاملاً برعکس کردیم، با این حال اگر صدا اجتناب کرده اند دیوار می به اینجا رسید، صدا اجتناب کرده اند به فرماندهی دروغین هم می به اینجا رسید، اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

نکته هفتم:

استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران ارشد واقعا کمتر اجتناب کرده اند گل ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} به معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع بگویند، سپس معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ایمنی اطراف زیست ملت اظهار داشت: این اعلام کردن چقدر غول پیکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرف چقدر مناسب است. ، چه بگوییم جز بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید کنیم؟! آقای سلاج را به مکان برگردانیم؟ اصلاً آزار دهنده نیست کدام ممکن است اجتناب کرده اند او بپرسی حتی وقتی تولید دیگری معاون رئیس جمهور نباشی، با این حال; همین کودک شهرستانی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستکار را حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ادعاها را جای تولید دیگری نزنید، برای ما کاری کرد؟! آقا سیلاجه نمیدونی چی اومده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاد هر دو با بیرون اینکه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش در نظر گرفته شده کنی گفتی؟!

تأمین: بهتر از ها