آخرین قیمت سکه ایرانی ۲۴ تیر ۱۴۰۱گزارش نبض بازاربا توجه به وزن و قیمت سکه های ایرانی نسبت به سکه های بهار آزادی و امامی، مردم اغلب از سکه های ایرانی برای سرمایه گذاری یا حتی هدیه استفاده می کنند. این سکه ها در مراسم مختلف هدیه ای رایج در بین مردم شد.

قیمت سکه ایرانی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ در انواع فلوت با عیار ۷۵۰ را در گزارش زیر مشاهده کنید. سوت یک واحد وزن است عزیزم و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم = ۱۰۰۰ دوده پس هر دوده معادل یک هزارم گرم است.

قیمت سکه ایرانی در معاملات امروز به شرح زیر است:

۱. سکه ۵۰ سوتی به ۷۳۱۴۰۰ ریال رسید.

۲. سکه ۱۰۰ سوتی به یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۸۰۰ ریال رسید.

۳. سکه ۱۵۰ سوت به ۲۱۵۴۲۰۰ ریال رسید.

۴. سکه ۲۰۰ سوتی به ۲۸۶۵۶۰۰ ریال رسید.

۵. سکه سوتی ۲۵۰ به ۳۵۷۷۰۰۰ ریال رسید.

۶. سکه ۳۰۰ سوتی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۴۰۰ ریال رسید.

۷. سکه ۴۰۰ سوتی به ۵۷۱۱۲۰۰ ریال رسید.

۸. سکه ۵۰۰ سوتی به ۷۱۳۴۰۰۰ ریال رسید.

۹. سکه یک گرمی فارسی به ۱۴۲۴۸۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. سکه ۱.۵ گرمی پارسی به ۲۱۳۴۴۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. سکه دو گرمی فارسی به ۲۸۴۷۶۰۰۰ ریال رسید.

منبع: ایمنا